Monthly Archives: February 2017

Jadwal Kuliah Genap S2 MKGSD FKIP UNILA

  JADWAL KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER KEGURUAN GURU SD FKIP UNILA  
  SEMESTER GENAP (II) TAHUN AKADEMIK 2016/2017
Hari Pukul Mata kuliah Kode

Matakuliah

SKS Ruang Dosen Pengampu Ket.
Jumat 09.00-11.30 Pendidikan IPS SD MSD816103 3 N.3 1. Dr. Darsono, M. Pd.

2. Dr. Pujiati, S. Pd., M. Pd.

3. Dr. Rochmiyati, M. Si.

13.30-16.00 Statistik Terapan Dalam Pendidikan MSD816106 3 N.3 1. Dr. M.Thoha B.S. Jaya, M.S.

2. Dr. Alben Ambarita, M. Pd.

KKL MSD816114 1 N.3 Dr. Alben Ambarita, M. Pd./

Pembimbing Lapangan

Sabtu 08.00-09.40 Penyajiandan Penulisan Karta Ilmiah Ilmiah MSD816115 2 N.3 1. Dr. Lilik Sabdaningtyas, M.Pd.

2. Dr. Rochmiyati, M. Si.

09.50-12.20 Pendidikan Matematika SD MSD816105 3 N.3 1. Dr. Caswita, M.Si.

2. Dr. Alben Ambarita, M. Pd.

13.30-16.00 Pendidikan Sains SD MSD816104 3 N.3 1. Dr. Chandra Ertikanto, M. Pd.

2. Dr. Arwin Surbakti, M. Si.

   

 

 

  JADWAL KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER KEGURUAN GURU SD FKIP UNILA    
  SEMESTER GENAP (IV dan VI) TAHUN AKADEMIK 2016/2017
Hari/Pukul Mata kuliah Kode Matakuliah SKS Ruang Dosen pengampu Ket.
Insidental Seminar Proposal Tesis MSD814110 3  

N.3

Dr. Alben Ambarita, M. Pd.  
Insidental Tesis MSD814211 7  

N.3

Dr. Alben Ambarita, M. Pd./ Pembimbing  

 

 

Bandarlampung, 16  Februari  2017

Mengetahui/Menyetujui                                                                      Ketua PS MKGSD FKIP Unila,

Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan,

 

 

 

Dr. Riswanti Rini, M. Si.                                                          Dr. Alben Ambarita, M. Pd.

NIP  19600328 198603 2 002                                                 NIP  195707111985031004